Updates 2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

405, 2018

Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving.

PHB 20-10-15 Personeelsdossiers

In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn Personeelsdossier op te vragen. In het MHB wordt hier toelichting op gegeven.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De werkloosheid is gedaald onder de 4 procent. Nadere informatie kun je lezen in het artikel van het CBS.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
In verband met de invoering van de AVG is een toevoeging gemaakt bij sollicitanten in portefeuille. Deze gegevens mogen alleen worden bewaard met toestemming van de sollicitant.

MHB 20-20-10 Selectieprocedure
De nieuwe privacywetgeving is streng: in feite mag je het profiel van een sollicitant niet via een socialmedia-platform raadplegen.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen reisregeling buitenland zijn per 1 april aangepast.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen onkostenvergoeding dienstreis zijn aangepast.

MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
Hier is een publicatie geplaatst van de Inspectie SZW over tekortschietende arbeidsveiligheid en de daarmee gepaard gaande toenemende bedrijfsongevallen. Er worden tevens suggesties gedaan inzake een cultuur van gezond en veilig werken.

404, 2018

Wijzigingen in maart 2018

MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider .

MHB 40-30-5 Werktijden
Toegevoegd is een videopresentatie over gezondheidsrisico’s door nachtwerk.

PHB 40-30-35 Vakantie
De regeling start nu met definities van “vakantie” en van “verlof”.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Vanaf 1 april 2018 heeft een werkneemster die in verwachting is van een meerling recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Hier worden diverse mogelijkheden besproken voor het vergoeden van de reiskosten per (lease)fiets. Een nieuwe ontwikkeling is het plan van de overheid om het het gebruik van leasefietsen vanaf 1 januari 2020 administratief te vereenvoudigen. We houden verdere ontwikkelingen voor je in de gaten.

MHB 60-10-8 Arbodienst en arbospecialisme
Het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts is nader gespecificeerd. Verder willen we nogmaals benadrukken dat elke organisatie vanaf 1 juli 2018 een basiscontract moet hebben met een arbodienst of gecertificeerde arbodienstverlener. De minimum eisen die aan dit contract gesteld moeten worden staan in deze regeling.

1203, 2018

Wijzigingen in februari 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Het uitstel van de wet “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, tenzij …….

MHB 40-5-2 Trends / marktontwikkelingen
De nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 van VNO-NCW en MKB Nederland is via deze regeling te raadplegen.
Verder staat er informatie over de gemiddelde CAO salarisverhoging in 2017 (+ 1,5%). Illustratief om te vermelden is dat de totale CAO-salarisverhogingen minus prijscompensatie vanaf het jaar 2010 min 1,9% bedraagt!

MHB 40-40-50 Gebouwen
(Vrijwillige) afspraken over betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen voor 2018 staan nu vermeld. Tevens is een publicatie opgenomen over wijziging van de financieringssystematiek in 2020.

902, 2018

Wijzigingen in januari 2018

Toekomstige wijzigingen
Zoals al eerder gepubliceerd treedt op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Er zijn weer twee praktische doorverwijspagina’s geplaatst die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de invoering.

Personeelsdossiers
In verband met de nieuwe wet AVG is het recht van correctie door de medewerker in deze voorbeeldregeling opgenomen.

Vakantietoeslag
Als een medewerker meer verdient dan drie keer het minimumloon, dan hoeft over het meerdere geen (of minder) vakantietoeslag te worden betaald.

Pensioen

  • Enkele bepalingen uit de Pensioenwet worden toegelicht
  • Is een partnerpensioen verplicht of niet? Ja of nee: communicatie hierover is essentieel!
  • Voornemens van de minister van SZW over de communicatie inzake pensioenen.

Reiskosten woon-werkverkeer
Er is een zinsnede toegevoegd voor wie de kosten zijn bij te laat komen i.v.m. ernstige verkeershinder, zoals bij hevige sneeuwval, files etc. In principe zijn deze kosten altijd voor rekening van de medewerker, zelfs bij code rood. Maar wellicht kunnen hiervoor preventieve (en creatieve) afspraken worden gemaakt.

501, 2018

Wijzigingen in december 2017

Arbeidsmarkt
Overgenomen is een artikel van NOS-economie, waarin beschreven wordt welke beroepen op dit moment “krap” beschikbaar zijn en welke “ruim”.

Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Het maximum bedrag van de transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 79.000,-. Verder wordt een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch aangehaald, waarin een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, bij ontslag toch recht heeft op een transitievergoeding.

Salarisschalen
De titel is gewijzigd in Salarisschalen en Wettelijk minimumloon.
Nieuw is een uitleg over het begrip salarisschaal of loonschaal. Verder wordt erop gewezen dat vanaf 1 januari 2018 voor elk gewerkt extra uur tenminste het wettelijk minimumloon moet worden uitbetaald.

Pensioen
De pensioenrichtleeftijd is verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die in het pensioenreglement is afgesproken. Deze verhoging maakt de pensioenregeling veelal goedkoper.

AOW
De AOW gerechtigde leeftijd voor 2018 bedraagt 66 jaar. De leeftijdsstijging AOW blijft in 2023 op het niveau van 2022.

Tijd-voor-tijd regeling
In een schrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat vermeld dat extra uren uitbetaald moeten worden. Dat zou deze regeling kunnen ondermijnen. Er geldt een overgangsregeling tot 1-1-2019. Nadere info staat in de regeling.

712, 2017

Wijzigingen in november 2017

Toekomstige wijzigingen
Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Check nu al of je voldoet aan de voorwaarden en neem maatregelen als dat niet het geval is.

Internetgebruik / Social Media
Een voorbeeldregeling omtrent “Internetgebruik” was al eerder geplaatst. Nu is in deze regeling ook een “Social Media Protocol” toegevoegd.

Ondernemingsraad (OR)
De SER stelt de richtbedragen voor OR scholing 2018 vast.

Pensioen
Kleine pensioenpotjes kunnen worden samengevoegd. Oproep van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om op zoek te gaan naar kleine pensioenpotjes uit het verleden.

AOW
De AOW gerechtigde leeftijd in 2023 wordt niet verhoogd ten opzichte van 2022 en blijft daardoor 67 jaar en 3 maanden.

Werktijden
Langdurig nachtwerk blijkt diverse gezondheidsrisico’s met zich mee te nemen. Dit staat uitvoerig beschreven in een advies van de Gezondheidsraad aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbowet en arbo-organisatie
De brochure van MKB Nederland over de vernieuwde Arbowet is beschikbaar. Hier staat alle door ons al eerder vermelde informatie nog eens overzichtelijk op een rij.

Ongewenst gedrag
Een door het Ministerie van SZW beschikbaar gestelde tool helpt leidinggevenden een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.

811, 2017

Wijzigingen in oktober 2017

Toekomstige wijzigingen
Er is een overzicht geplaatst van de relevante voornemens op HR gebied van het kabinet Rutte III.

Sociaal beleid / algemeen
Wat vinden werkgevers de grootste uitdagingen in het personeelsbeleid?

Arbeidsmarkt
De belangrijkste conclusies uit het SCP rapport “Arbeidsmarkt in kaart”. Ook wordt aandacht gegeven aan flexwerkers en duurzame inzetbaarheid. Het rapport kan worden geraadpleegd. Interessant om je richting te bepalen.

Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Het maximum bedrag voor de transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000,- naar € 79.000,-. Hoe hoog zijn de ontslagkosten bij wederzijds goedvinden? Hierover is een onderzoeksrapport gepubliceerd waaruit blijkt dat dit per ontslaggeval gemiddeld € 24.000,- is. Meer weten? Raadpleeg de regeling en het SEO-rapport.

Ondernemingsraad
De belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport “Naleving wet op de Ondernemingsraden” staan hier gepubliceerd. Het blijkt dat 67% van de bedrijven die een OR moet hebben er inderdaad ook een heeft. Verder wordt interessante informatie verstrekt over het functioneren van de OR’s.

Pensioen
Er is een link gelegd naar het rapport “Eerder stoppen met werken voor zware beroepen” van het Economisch Instituut voor de Bouw (EBI).

Dienstreizen
De tekst bij MOBILITEITSBUDGET is vernieuwd en er is een nieuwe bijlage toegevoegd met uitvoerige informatie over dit onderwerp: een White Paper van Fleetwise.

Thuis werken (het nieuwe werken)
In 2016 had 45% van de organisaties één of meer telewerkers. Verdere info tref je hier ook aan.

Kinderopvang
Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016.

Ziekteverzuim
De resultaten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn toegevoegd. Wat opvalt is een hoger ziekteverzuim bij vrouwen, vooral van 25 tot 35 jaar. Verder luidt een conclusie dat naarmate de leeftijdsgroep ouder is, het aantal verzuimdagen verder toeneemt. Ook is een artikel toegevoegd dat handelt over het lage ziekteverzuimpercentage (1,6%) bij kleine bedrijven. Interessant gegeven is dat 85% van de kleinere bedrijven (7-15 medewerkers) de loonkosten bij ziekte heeft verzekerd. Bij 100+ bedrijven ligt dit percentage op 25%. Diverse overige cijfers zijn geactualiseerd.

Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken? De tips in deze Whitepaper van Arbeidsveiligheid.net geven daar antwoord op.

510, 2017

Wijzigingen in september 2017

Arbeidsmarkt
Melding van de Rijksoverheid: laagste werkloosheid in zes jaar. Vooral 45-plussers vonden werk.

Kinderopvang
In 2018 komen er nieuwe regels voor de kinderopvang. Hier wordt aangegeven wat er gaat veranderen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Geplaatst is een link naar het rapport “Kerncijfers beroepsziekten 2017”. Dit rapport maakt o.a. melding van een stijging van het aantal beroepsziekten vanwege burn-out of overspannenheid.

Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening (BHV) EN EHBO
Hier is een artikel geplaatst over “Mentaal letsel” van onze redacteur Jan Boekestijn. Vaak wordt onderschat hoe hoog deze kosten zijn.

Roken
Rokende werknemers, een irritatie voor veel werknemers. Hier is een website-doorverwijzing geplaatst.