Updates 2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

312, 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020.

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is een nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.

PHB 40-20-22 AOW
Ook de AOW leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden Dit geldt ook voor de jaren 2022 en 2023.

2011, 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel?

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds weer op 1 april en 1 oktober.

MHB 60-10-5  Arbowet en arbo-organisatie
Publicatie onderzoek toepassing recente wijzigingen Arbowet (in opdracht Ministerie SZW).

510, 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt.

MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van 14 september j.l.

MHB 30-10-01 Functioneren – algemeen
Steeds meer organisaties schaffen het traditionele beoordelingssysteem af. Achmea zet het beoordelingssysteem voor haar 12.000 medewerkers in de ijskast ……………..

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe fiscale fietsregeling. De fiets wordt ter beschikking gesteld door de werkgever en de werknemer krijgt 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij zijn inkomen opgeteld, waarover hij belasting betaalt. In de praktijk betekent dit een eigen bijdrage van gemiddeld € 50,- per jaar.

MHB 60-10-07 Preventiemedewerker
Elke organisatie moet over een preventiemedewerker beschikken. Als het bedrijf maximaal 25 medewerker heeft mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Om die taken te vervullen heb je kennis nodig. Het TNO heeft een gidsje samengesteld waarin de preventiemedewerker de belangrijkste informatie vindt over zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze gids (de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers) is nu via de regeling te downloaden.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van € 1500,- naar € 1700,- per jaar (met een maximum van € 170,- per maand).

309, 2018

Wijzigingen in augustus 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV.
MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding 
Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst.
MHB 40-20-9 Vakbondscontributie 
Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag vragen naar het vakbondslidmaatschap van een medewerker.
MHB 40-30-15 Overwerk 
De tekst over overwerk is geheel vernieuwd. Tevens zijn CBS-cijfers toegevoegd over overwerk in 2017. Daaruit blijkt o.a. dat 25- tot 35-jarigen en hoogopgeleiden het vaakst overwerken.
MHB 40-30-20 Tijd-voor-tijdregeling 
Een tijd-voor-tijdregeling moet volgens het Ministerie van SZW altijd schriftelijk (of per CAO) zijn afgesproken. Aan het einde van een dienstverband moeten de nog niet-gecompenseerde uren worden uitbetaald.
PHB 60-10-8 Arbodienst en Arbospecialisme 
Informatie over arbodienstverlening (basiscontract) en toegang tot arbodienst. Tevens worden diverse specialismen bij een arbodienst beschreven, zodat duidelijk wordt wat je van een arbodienst kunt verwachten.
PHB 60-10-10 Verzuimprotocol 
Belangrijk is het een keuze te maken wat je als organisatie zelf doet en wat je uitbesteedt en aan wie. Dat bepaalt natuurlijk tevens de inhoud van het protocol, dat beschrijft wie wat hoort te doen (bedrijf/arbodienst/verzekeraar). De teksten zijn aangepast aan de vereisten van de AVG. Zo mag bij een ziekmelding slechts beperkte informatie worden gevraagd aan de medewerker. Verder heeft de medewerker inzagerecht in zijn verzuimdossier. Duidelijkheid is een hoogste vereiste! Goed om nog eens door te lezen en te vergelijken met je eigen procedure.
MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening en EHBO 
Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat ook in 2017 het aantal arbeidsongevallen is gestegen. Het aantal dodelijke slachtoffers nam gelukkig af van 70 naar 50. Het rapport is via de regeling te downloaden.
PHB en MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs 
De regeling 60-10-50 ROKEN is nu gecombineerd met de oude regeling 60-10-55 MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS en heet vanaf nu ROKEN, MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS. Datzelfde geldt voor het MHB. De tekst is ongewijzigd.
PHB en MHB 60-10-55 Medicijnen, alcohol en drugs 
VERVALLEN! Deze regeling is gecombineerd met PHB 60-10-50 en wordt derhalve hier niet meer bijgehouden. Wil je toch nog de beide regelingen apart handhaven, dan is dat mogelijk. Let er wel op dat de updates alleen nog maar plaatsvinden in regeling 60-10-50. Voor het MHB geldt hetzelfde. Het advies is om ook deze combinatie te maken.
PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Toegevoegd zijn protocollen inzake ongewenst gedrag en klokkenluidersregeling.
MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Hier staan toelichtingen op de klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokkenluidersregeling. Tevens toegang tot een onderzoek over vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties. Hieruit blijkt o.a. dat ca. 53% van de Nederlandse bedrijven een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Kleinere bedrijven minder (10-50 medewerkers 69%) en grotere bedrijven meer (>100 medewerkers 92%).
PHB en MHB 60-10-71 Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie 
VERVALLEN! Deze regeling houden wij niet meer bij, omdat de tekst is geïntegreerd in regeling 60-10-70. Dit geldt overigens ook voor de managementregeling (MHB 60-10-71). Als je regeling 60-10-70 in gebruik hebt, dan kun je daar gewoon mee doorgaan.
PHB en MHB 60-20 en 60-20-5 Re-integratie 
VERVALLEN! Het sub-hoofdstuk 60-20 is vervallen en daarmee ook regeling 60-20-5. De MHB tekst is verplaatst naar MHB 60-10-10.
708, 2018

Wijzigingen in juli 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt t/m 2017. Interessant om de eigen arbeidsvoorwaarden te vergelijken met wat er in de markt gebeurt!

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Steeds meer kinderen naar de kinderopvang.

MHB 60-10-5 Arbowet en arbo-organisatie
Er is een tabel gepubliceerd die aangeeft wat de boetes zijn bij het niet naleven van de Arbowet. Zo wordt er o.a. beboet als er geen (of niet compleet) basiscontract arbodienstverlener aanwezig is.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Gezien de actualiteit dit keer alleen een herinnering, want in dit hoofdstuk staat informatie over werken bij warmte. Ook is het Nationaal Hitteplan via deze pagina in te zien (laatste versie: 2015).

1007, 2018

Wijzigingen in juni 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen 
Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.
PHB 40-10-10 Vakantietoeslag 
Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is in de voorbeeldregeling verwerkt. Ook het Managementhandboek is dienovereenkomstig aangepast.

PHB 40-20-20 Pensioen 
Mededeling van de Rijksoverheid over beter inzicht in het pensioenoverzicht, met daarin diverse scenario’s.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en Mantelzorg)
Toegevoegd is informatie over ouderschapsverlof, dat in een voorkomend geval meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever (of andersom: dat meegenomen is van de vorige werkgever).

MHB 50-10-20 Autoregeling
De aangepaste bijtellingspercentages voor privégebruik van bedrijfsauto’s voor de komende jaren staan vermeld.

PHB 50-20-20 Kinderopvang 
Mededeling over verhoogde bedragen kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget per 1 januari 2019.
606, 2018

Wijzigingen in mei 2018

PHB 10-30-10 Organisatieschema 
Informatie omtrent de AVG toegevoegd.
PHB 20-10-10 Privacybeleid 
Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek “wijzigingen”.Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG.

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Verbeterde informatie over de AVG. Hier tref je een toelichting aan over de verwerking van persoonsgegevens en de zes wettelijke grondslagen hiervoor. Ook tref je informatie aan over de Privacyverklaring, waarvan we een voorbeeld hebben geplaatst in het medewerkersgedeelte van deze regeling.Ook is de Meldplicht Datalekken aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle datalekken gedocumenteerd moeten worden, zodat de AP kan controleren of je aan je meldplicht hebt voldaan.

De hoogte van de boetes is fors aangepast.

405, 2018

Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving.

PHB 20-10-15 Personeelsdossiers

In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn Personeelsdossier op te vragen. In het MHB wordt hier toelichting op gegeven.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De werkloosheid is gedaald onder de 4 procent. Nadere informatie kun je lezen in het artikel van het CBS.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
In verband met de invoering van de AVG is een toevoeging gemaakt bij sollicitanten in portefeuille. Deze gegevens mogen alleen worden bewaard met toestemming van de sollicitant.

MHB 20-20-10 Selectieprocedure
De nieuwe privacywetgeving is streng: in feite mag je het profiel van een sollicitant niet via een socialmedia-platform raadplegen.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen reisregeling buitenland zijn per 1 april aangepast.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen onkostenvergoeding dienstreis zijn aangepast.

MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
Hier is een publicatie geplaatst van de Inspectie SZW over tekortschietende arbeidsveiligheid en de daarmee gepaard gaande toenemende bedrijfsongevallen. Er worden tevens suggesties gedaan inzake een cultuur van gezond en veilig werken.

404, 2018

Wijzigingen in maart 2018

MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider .

MHB 40-30-5 Werktijden
Toegevoegd is een videopresentatie over gezondheidsrisico’s door nachtwerk.

PHB 40-30-35 Vakantie
De regeling start nu met definities van “vakantie” en van “verlof”.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Vanaf 1 april 2018 heeft een werkneemster die in verwachting is van een meerling recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Hier worden diverse mogelijkheden besproken voor het vergoeden van de reiskosten per (lease)fiets. Een nieuwe ontwikkeling is het plan van de overheid om het het gebruik van leasefietsen vanaf 1 januari 2020 administratief te vereenvoudigen. We houden verdere ontwikkelingen voor je in de gaten.

MHB 60-10-8 Arbodienst en arbospecialisme
Het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts is nader gespecificeerd. Verder willen we nogmaals benadrukken dat elke organisatie vanaf 1 juli 2018 een basiscontract moet hebben met een arbodienst of gecertificeerde arbodienstverlener. De minimum eisen die aan dit contract gesteld moeten worden staan in deze regeling.

1203, 2018

Wijzigingen in februari 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Het uitstel van de wet “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, tenzij …….

MHB 40-5-2 Trends / marktontwikkelingen
De nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 van VNO-NCW en MKB Nederland is via deze regeling te raadplegen.
Verder staat er informatie over de gemiddelde CAO salarisverhoging in 2017 (+ 1,5%). Illustratief om te vermelden is dat de totale CAO-salarisverhogingen minus prijscompensatie vanaf het jaar 2010 min 1,9% bedraagt!

MHB 40-40-50 Gebouwen
(Vrijwillige) afspraken over betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen voor 2018 staan nu vermeld. Tevens is een publicatie opgenomen over wijziging van de financieringssystematiek in 2020.

Load More Posts