Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

203, 2020

Wijzigingen in februari 2020

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De meest recente rapportages en prognoses zijn weer geplaatst.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nadere uitleg van de termijn van vier dagen bij oproep ingeval van een nuluren- of min-max contract.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd is de toegang tot de jaarlijkse nota arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
De tekst bij “fiets van de zaak” is aangepast op grond van de laatste Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst. De bijtelling voor privégebruik bedraagt 7% van de consumentenwaarde van de fiets. Er bestaat geen vrijstelling voor louter zakelijk gebruik, zoals bij leaseauto’s wel het geval is.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (algemeen) toegevoegd.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (gespecificeerd naar bedrijfsomvang) zijn toegevoegd.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het PHB als MHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het MHB als PHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

 

602, 2020

Wijzigingen in januari 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Deze regeling is op diverse punten aangepast. Goed om zo af en toe kennis van te nemen.

PHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor contracten voor bepaalde tijd zijn de verlengingsperiodes aangepast, alvorens een contract voor onbepaalde tijd ontstaat (Ketenregeling 3 uit 3).

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd is recente jurisprudentie over het concurrentiebeding: “een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden”.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers
Toegevoegd zijn tips voor het opstellen van een nulurenovereenkomst en een min-max overeenkomst.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Toegevoegd is een handreiking van het Ministerie van SZW: Contracting, uitzending of payrolling?

PHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De opzegtermijn voor een oproepkracht bedraagt vanaf 1 januari nog slechts vier werkdagen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 83.000,-

PHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Vermelding van de transitievergoeding is in deze regeling nieuw.

MHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Deze regeling is compleet nieuw geredigeerd. Dit vanwege de diverse wijzigingen in verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie (!)
Van 2 tot 31 maart 2020 kunnen MKB ondernemers een subsidieaanvraag doen voor o.a. het verkrijgen van loopbaanadviezen en voor bekostiging van opleidingen van medewerkers. Max. € 25.000,- per aanvraag.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De CAO lonen zijn in 2019 gemiddeld met 2,5% gestegen. Inflatie met 2,6%. Gemiddeld reële inkomen is daardoor met 0,1% gedaald. Over de periode 2010 t/m 2019 is het totale reële inkomen met 1,8% gedaald.

PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De CAO loonindex is geactualiseerd t/m 2019. In 2019 is de loonindex met 2,5% gestegen.

MHB 40-10-5 Salarisbeleid
Hier is toegevoegd dat op de loonstrook vermeld moet worden of er sprake is van een vast of flexibel contract (WAB).

MHB 40-30-25 Bereikbaarheidsdiensten
Toegevoegd is de bepaling uit de WAB dat consignatie-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten geen oproepovereenkomsten zijn.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De fiscaal-vrije vergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn gewijzigd en in dit geval aanzienlijk verlaagd ten opzichte van 2019.

MHB 70-10-10 Maaltijdvoorziening / -vergoeding

De fiscaalvrije waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is verhoogd van € 3,30 naar € 3,35.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding wordt in het vervolg jaarlijks in januari geïndexeerd. Op dit moment bedraagt de maximale belastingvrije vergoeding € 1.700,- per kalenderjaar.

701, 2020

Wijzigingen in december 2019

MHB 20-20-15 Persoonlijkheidstest
Voor het betrekken van Persoonlijke Profiel Analyses kan contact opgenomen met Van Oerle Organisatieadvies. Als abonnee op het Personeelshandboek.nl ontvang je dan een korting.

MHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt vanaf 1 januari een premiepercentage WW van 2,94%. Voor de overige overeenkomsten geldt een tarief van 7,94%. In deze regeling is samenvattende informatie hierover geplaatst, alsmede via een kennisdocument uitgebreide informatie van de rijksoverheid.

MHB 20-30-10 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De ketenregeling is aangepast aan de WAB. Vanaf 1 januari mogen (weer) drie tijdelijke contracten in drie jaar worden aangegaan, alvorens een vaste arbeidsovereenkomst ontstaat.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nieuwe teksten oproepovereenkomsten, aangepast aan de (WAB) Wet Arbeidsmarkt in Balans.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Voor payrolling gelden vanaf 1 januari nieuwe regels. De tekst tref je hier aan. De belangrijkste wijziging betreft het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van een payroller aan die van de andere werknemers.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De teksten zijn aangepast aan de WAB. Dit betreft met name de ontslaggronden en de transitievergoeding.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Maximaal 1,2% van het fiscale loon mag besteed worden aan onbelaste vergoedingen. Vanaf 1 januari geldt dat voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom 1,7% vergoed mag worden. Verder vallen de kosten voor een VOG (Verklaring Goed Gedrag) in het vervolg onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 40-20-22 AOW
De tekst is aangepast aan situatie per 1 januari. De AOW leeftijd blijft in 2020 66 jaar + 4 maanden.

PHB 40-20-40 Zorgverzekering
Twee websitedoorverwijzingen gepubliceerd. Dit als mogelijke dienstverlening naar de medewerkers.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
De maximale korting voor collectieve zorgverzekeringen wordt per 1 januari a.s. verlaagd van 10% naar 5%.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari kan de werkgever een bedrijfsfiets (eigendom of lease) ter beschikking stellen aan de werknemer waarvoor deze dan een forfaitaire bijtelling van 7% op zijn loon krijgt.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Op 1 januari is de Regeling Onwerkbaar Weer in werking getreden. Deze geldt bij buitengewoon natuurlijke omstandigheden (bv vorst, sneeuw en overvloedige regenval). Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

MHB 70-10-35 Personeelsaankopen
De waardering van loon in natura met betrekking tot branche-eigen producten is per 1 januari enigszins aangepast.

412, 2019

Wijzigingen in november 2019

PHB 40-20-22 AOW
De AOW gerechtigde leeftijd voor 2025 is definitief vastgesteld op 67 jaar.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
Per 1 januari 2020 mag een zorgverzekeraar maximaal 5% korting geven op de zorgpremie. Tot nu toe was dat 10%.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Toegevoegd is het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW. Hierin staat wat de Inspectie de belangrijkste onderwerpen vindt om mee aan de slag te gaan.

511, 2019

Wijzigingen in oktober 2019

MHB 20-10-15 Personeelsdossiers
De MBO Raad waarschuwt voor het in omloop zijn van valse schooldiploma’s. Het is altijd verstandig om bij sollicitanten een diplomacheck te doen. Hoe? Kijk in deze regeling.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimum loon
Zoals reeds eerder vermeld is de leeftijd voor het minimumloon voor volwassenen per 1 juli verlaagd van 22 naar 21 jaar.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
Er wordt gewezen op een regeling inzake het veilig gebruik van de smartphone bij dienstreizen.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De fiscaalvrije vergoedingen voor zakelijke reizen naar het buitenland zijn per 1 oktober weer aangepast.

PHB 50-10-20 Autoregeling
Hier staat een voorbeeldregeling over het veilige gebruik van de smartphone voor autobestuurders. Deze regeling is ook geplaatst in de regeling Dienstreizen (PHB 50-10-15).

MHB 50-10-20 Autoregeling
Hier wordt gewezen op het maken van afspraken over MONO rijden, zoals dat door de overheid wordt bepleit. Er zijn ook doorverwijzingen naar websites die verdere informatie geven. De gewijzigde bijtellingspercentages voor (elektrische) auto’s staan vermeld t/m 2026.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
De nieuwe fortfaitaire regeling per 1 januari 2020 wordt nader toegelicht. Het bijtellingspercentage op het loon van de medewerker is vastgesteld op 7% van de consumentenprijs.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
De Staatssecretaris onderzoekt of in 2022 wetgeving kan ingaan waarmee rookruimtes op de werkplek verleden tijd zijn.

410, 2019

Wijzigingen in september 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. We zetten in dit artikel een aantal highlights op een rij.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
De SDU geeft in een whitepaper “Drank en drugs op de werkvloer” handige tips voor het maken van een adequaat alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. Tevens wordt aandacht besteed aan jurisprudentie over hoe de rechterlijke macht hier in de praktijk mee omgaat.

509, 2019

Wijzigingen in augustus 2019

PHB 40-20-15 Levensloop 
Nog even de aandacht op de levensloopregeling voor medewerkers die sinds 31 december 2011 hieraan deelnemen. De regeling eindigt per 1 januari 2022.

MHB 40-20-20 Pensioen 
De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna vijf maanden hoger dan in 2017 (CBS).

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding 
Aandacht voor de wet “Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding”.

MHB 60-10-15 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
Geen risicoanalyse? Dan wacht een boete van Inspectie SZW (redactioneel artikel dagblad Trouw).

508, 2019

Wijzigingen in juli 2019

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
De “Snelstartgids voor Preventiemedewerkers” van InPreventie is vernieuwd.
MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Een artikel uit het dagblad Trouw is geplaatst over de (slechte) werking van Huis voor Klokkenluiders.
407, 2019

Wijzigingen in juni 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. Hier tref je al de belangrijkste maatregelen aan.

PHB 40-20-22 AOW
De gewijzigde AOW leeftijden met ingang van 2020 staan nu gepubliceerd. 

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Informatie over de maximale uurtarieven kinderopvang in 2019 en 2020.

306, 2019

Wijzigingen in mei 2019

MHB 10-10-25 Gedragscode
Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus van kracht.

MHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Er is een artikel gepubliceerd over het plaatsen van elektronische handtekeningen bij arbeidsovereenkomsten. Handig als snelheid en afstand een rol spelen.

MHB 40-20-30 Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid
Een werkgever betaalde in het verleden steeds 100% van het loon tijdens zijn ziekte. Als de werknemer opnieuw ziek wordt, gaat de werkgever na een aantal maanden nog maar 70% van het loon aan de werknemer betalen. De werknemer vond dat hij er op mocht vertrouwen dat hij 100% van zijn loon uitbetaald zou krijgen en het hof is het met de werknemer eens.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
De maximale collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen gaat omlaag van 10% naar 5%. Vraag je af of dit nog wel de moeite waard is.

MHB 40-30-6 Registratie werktijden
Bedrijven in de EU moeten de uren van hun werknemers precies bijhouden aldus het Europese Hof van Justitie. Het Ministerie van SZW moet nu met richtlijnen komen.

Load More Posts