Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

609, 2022

Wijzigingen in augustus 2022

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij “standplaats” is een toelichting geplaatst over het vermelden van (eventuele) wisselende plaatsen. Verder is er een toelichting geplaatst in verband met het tijdig informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden en overige gegevens. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Sinds 1 augustus gelden er voorschriften omtrent het vastleggen van de te werken dagen ingeval van een oproepovereenkomst. Ook kan de werknemer die tenminste 26 weken in dienst is een verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

MHB 20-50-35 Overlijden (uitkering)
De teksten bij overlijdensuitkering en postuum loon zijn aangepast.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De jubileumuitkering bij 25 en 40 jarig dienstverband is gebaseerd op het maandloon exclusief de vakantiebijslag of andere bijzondere beloningen. Dit schrijft de Staatssecretaris van Financiën in een toelichting van 28 juli 2022..

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Er is een splitsing gemaakt tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Reeds eerder was gemeld dat vanaf 2 augustus de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zullen worden via een uitkering van het UWV (tot 70% van het maximum dagloon).

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en re-integratie
Toegevoegd is de geactualiseerde “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV. Deze richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden.

1908, 2022

Wijzigingen in juni & juli 2022

MHB 20-20-5 Werving en selectie / Wervingsprocedure
Toegevoegd is een White Paper van Visma met tips om kandidaatgericht te werk te gaan bij de werving van nieuwe medewerkers.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Per 1 augustus treedt de richtlijn (=wet) transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betreft een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, afspraken over verplichte opleidingen, al dan niet verbod op nevenwerkzaamheden en verzoeken van medewerkers om een meer voorspelbare arbeidsrelatie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Sinds 1 juli vallen de kosten voor een corona (zelf)test onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor dienstreizen (maaltijden etc.) zijn aangepast aan het vernieuwde handboek loonheffingen.

1606, 2022

Wijzigingen in mei 2022

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke maatregelen in verband met Corona zijn geschrapt. Verder wordt een melding weergegeven van het combineren van reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

MHB 30-30-5 Studiekosten / Informatie
Een studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan als er sprake is van een wettelijke of bij cao verplichte opleiding. Overgangsrecht ontbreekt. Dat betekent dat dit ook gaat gelden voor studiekostenbedingen die vóór 1 augustus zijn afgesloten.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectiviteitskorting meer worden verleend op de premie van de basis-zorgverzekering. De regeling in het PHB (PHB 40-20-40) is hierop ook aangepast.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Organisaties met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 2023 verplicht de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke autoritten van hun werknemers jaarlijks te rapporteren.

1605, 2022

Wijzigingen in april 2022

MHB 20-30-5 Aanstelling / uitgangspunten
Voor de premiedifferentiatie WW is een doorklik gemaakt naar de betreffende webpagina van de Belastingdienst, zodat je altijd beschikt over de juiste percentages. De lage AWF premie is nu 2,70 % en de hoge 7,70 %.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Artikel 10 (nevenwerkzaamheden) is aangepast.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Per 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden. Er moet dan nl. sprake zijn van een objectieve reden van rechtvaardiging. De bepaling is hiervoor aangepast. De oude bepaling is (doorgestreept) nog zichtbaar tot 1 augustus.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Arbo-voorzieningen vallen nu onder de gerichte vrijstellingen. Voorheen was dit een nihilwaardering.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Zoals vorige maand al vermeld wordt het betaalde ouderschapsverlof per 1 augustus uitgebreid naar negen weken. Aanvullend melden we hier dat dit recht bestaat per kind. Bij meerlingen bestaat er recht op een veelvoud van deze periode.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd overheidsinformatie “Pak de kans van hybride werken”.

504, 2022

Wijzigingen in maart 2022

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Iedere werkende en werkzoekende kan € 1000,- subsidie per jaar aanvragen voor een opleiding. Dat is het STAP budget: Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Hier word je geïnformeerd over de inhoud van deze regeling.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Vanaf 2 augustus 2022 wordt negen weken betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Ouders krijgen dan een uitkering van 70% van hun loon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon).

PHB 40-30-55 Arbowet en Arbo-organisatie
De vroegere Arbeidsinspectie was al gewijzigd in Inspectie SZW en onderging vanaf 1 januari opnieuw een naamswijziging. Het heet nu Nederlandse Arbeidsinspectie. In de komende tijd zal deze aanpassing in de diverse regelingen langzamerhand worden ingevoerd.

MHB 70-10-21 Verstrekkingen aan personeel
Een geschenk met een waarde tot € 25,- behoort niet tot het loon. Hiervoor gelden enkele voorwaarden waaraan nu is toegevoegd dat eventuele bezorgkosten buiten dit bedrag vallen.

703, 2022

Wijzigingen in februari 2022

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De bijzondere coronamaatregelen inzake onkostenvergoeding en hoogte van de vrije ruimte zijn weer vervallen.

MHB 40-40-50 Gebouwen
Er is een nieuwe tekst gemaakt betreffende toegankelijkheid van gebouwen. Verder willen we er nog op wijzen dat vanaf het jaar 2023 kantoorgebouwen tenminste over energielabel C moeten beschikken. Ook daarover tref je informatie aan.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Overheidsinformatie over het nemen van maatregelen tegen afleiding in het verkeer.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
De belastingvrije thuiswerkvergoeding bedraagt maximaal € 2,- per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst met ingang van 2023.

PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
We wijzen erop dat in het PHB een voorbeeldprotocol is opgenomen tegen ongewenst gedrag. Gezien de actualiteit van dit onderwerp adviseren we je om hieraan aandacht te besteden.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Vanwege de actualiteit van dit onderwerp komen diverse praktijkvragen en -antwoorden aan de orde.

302, 2022

Wijzigingen in januari 2022

MHB 20-30-50 ARBEIDSOVEREENKOMST MET AOW ‘er
Bij ziekte zou de doorbetalingstermijn vanaf 1 januari 2022 verkort worden van 13 weken naar zes weken. Helaas hebben we nog geen bevestiging hiervan gekregen zodat de termijn van 13 weken vooralsnog blijft bestaan.

MHB 30-10-30 ONDERNEMINGSRAAD
Per 1-1-2022 zijn de wettelijke termijnen voor het actief en passief kiesrecht gelijkgesteld en ingekort. Ook uitzendkrachten kunnen voortaan sneller meedoen. Ook aan de samenstelling van de vaste commissies worden andere eisen gesteld.

MHB 40-5-2 TRENDS / MARKTONTWIKKELINGEN
De CAO lonen in Nederland zijn in 2021 gemiddeld met 2,1 % gestegen. De CBS prijsindex is met 2,7% gestegen, zodat het bestedingspatroon met 0,6% is afgenomen. Deze cijfers zijn voorlopig, doch de ervaring leert dat bij de definitieve cijfers meestal niet meer dan 0,1 % wordt afgeweken.

MHB 40-20-22 AOW
De AOW gerechtigde leeftijd bedraagt vanaf 1 januari 2022 66 jaar en zeven maanden.

MHB 50-10-20 AUTOREGELING
De catalogusprijs waarover 16% bijtelling wordt geheven is verlaagd van € 40.000,- naar € 35.000,-. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22%.

MHB 70-10-40 VRIJWILLIGERS
De maximale belastingvrije vergoeding voor 2022 bedraagt € 1800.- per kalenderjaar. Dit bedrag is niet gewijzigd ten opzichte van 2021 (ondanks eerdere toezeggingen).

501, 2022

Wijzigingen in december 2021

PHB 60-10-50 / MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar bezoekers komen, rookvrij. Er mag nog een speciale rookruimte zijn, maar die behoort zicht buiten het gebouw te bevinden. Daaraan zijn ook specifieke voorwaarden verbonden. De teksten in zowel het PHB als MHB zijn hierop aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is voor 2022 verhoogd naar € 86.000,-. In 2021 bedroeg de maximale vergoeding € 84.000,-

712, 2021

Wijzigingen in november 2021

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De gemaakte kosten van opleidingen die verplicht zijn in het kader van wet of cao hoeven bij einde dienstverband niet meer terugbetaald te worden.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers t/m 3e kwartaal 2021 zijn beschikbaar.

PHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Aandacht wordt geschonken aan de diverse scholingsregelingen die de overheid hanteert: “NL Leert Door Scholing”, “NL Leert Door Sectoraal Maatwerk”, SLIM subsidie, STAP subsidie.

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Het artikel “Scholingsplicht voor werkgevers” is aangepast aan de actualiteit. Met dit artikel wordt op scholingsgebied het goed werkgever- en werknemerschap nader ingevuld.

PHB 40-20-15 Levensloop
De regeling levensloop is met in gang van 1 november 2021 definitief beëindigd. Daarom is deze regeling uit het Personeelshandboek verwijderd.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW-pensioengerechtigde leeftijd voor 2026 en 2027 is vastgesteld op 67 jaar. De ontwikkeling voor de komende jaren is als volgt:

  • 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024 t/m 2027: 67 jaar.

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding
Een werkgever mag eisen dat een werknemer tijdens werkzaamheden zijn tatoeages bedekt. Er wordt hiervoor verwezen naar een uitspraak van de Rotterdamse Kantonrechter op 18 september 2020.

311, 2021

Wijzigingen in oktober 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De nieuwe jaarrapportage over de stand van zaken van cao-regelingen in 2020 is nu toegankelijk. Dit is gebaseerd op een steekproef van 98 cao’s. Interessante informatie om je eigen arbeidsvoorwaarden eens tegen het licht te houden. Verder publiceerden we in maart het voorlopig percentage van de cao-verhogingen in 2020. Dat was 3,0%. Het definitieve percentage is nu door het CBS vastgesteld op 2,9%..