Algemene voorwaarden

Privacy

In het Personeelshandboek kunnen privacygevoelige gegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Excellent HR hanteert verschillende werkwijzen om de privacy van je data te waarborgen en je persoonsgegevens te beschermen. Excellent HR wordt volgens de Wet aangemerkt als ‘verwerker’, omdat onze dienstverlening bestaat uit het opslaan en bewaren van de klant data. De klant is hierin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Tevens beheert Excellent HR de systemen en applicaties waarmee de data beschikbaar gesteld wordt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende diensten:

Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij beperken wij de verzameling van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Natuurlijk vragen wij jou van tevoren om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist. Excellent HR neemt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren je recht om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Excellent HR respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites en portal. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wees ervan bewust dat Excellent HR niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites die via een link via onze website of overige diensten bereikbaar zijn. Wij raden je aan, bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Bij het gebruik van onze websites en portal laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Meestal zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar soms ook persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor het leveren van onze dienst en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het opsporen en tegengaan van misbruik van onze dienst en natuurlijk support.

Op onze website verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 1. Doel: het registratieproces dat je doorloopt om een (proef)abonnement te starten;
  • Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), betaalgegevens en bedrijfsgegevens.
 1. Doel: het versturen van nieuwsbrieven, wanneer je daarvoor actief bent aangemeld;
  • Registratie: e-mailadres.
 1. Doel: het verwerken van het door je ingevulde contactformulier;
  • Registratie: bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer en de gegevens die je uit eigen beweging invult in het bericht.

Op onze portal verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Doel: het verlenen van toegang tot de dienst;
  • Registratie van de Toegang: inloggegevens, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord.
 1. Doel: het versturen van updates met betrekking tot onze portal.
  • Registratie van Update berichten: naast de updates die in de portal worden weergegeven kan het voorkomen dat wij updates naar je e-mailadres sturen als deze relevant zijn voor het gebruik van het Pesoneelshandboek.
 1. Doel: Het wijzigen en aanvullen van je (bedrijfs)gegevens
  • Registratie: (bedrijfs)naam en (bedrijfs)gegevens.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken actief. De meldplicht datalekken in de Wbp eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De “Richtsnoeren meldplicht datalekken” van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover nadere informatie. Wij zullen je als verantwoordelijke tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat je als verantwoordelijke aan de wettelijke vereisten kunt voldoen. Excellent HR zal geen meldingen aan het de Autoriteit Persoonsgegevens doen, zonder dat de verantwoordelijke daarvoor een verzoek indient.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet is gecreëerd om data van individuen binnen de Europese Unie beter te beschermen, waarbij deze bescherming ook geüniformeerd wordt. Excellent HR verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Volgens de AVG is Excellent HR de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens en de klant de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Door middel van een Verwerkersovereenkomst mag Excellent HR deze persoonsgegevens blijven verwerken voor en in opdracht van de klant. Bekijk hier onze Verwerkersovereenkomst en bekijk hier de lijst met subverwerkers van Excellent HR.

Betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hebben wij verschillende controlemaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatige gebruik. Kijk op onze website voor meer informatie over onze betrouwbaarheid en beveiligingsmaatregelen.

Cameratoezicht
In en rond ons kantoorpand wordt gebruik gemaakt van openlijk cameratoezicht ter beveiliging van onze medewerkers en onze eigendommen. Waar cameratoezicht is, wordt dit duidelijk aangegeven met stickers. Toegang tot deze camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard voordat ze worden gewist.

Bewaartermijnen
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Minderjarigen
Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en overige diensten.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het medium van je voorkeur. Indien je gegevens niet (meer) kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet daarbij om op de kopie je BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan moet je een kopie van het betreffende cookie meesturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van de browser.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij staan voor je klaar als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Kom je er toch niet met ons uit? Dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy toezichthouder in Nederland.

Laatst bijgewerkt: 25 juni 2018