Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

811, 2023

Wijzigingen in oktober 2023

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social Media
Toegevoegd artikel over veilig gebruik van ChatGPT.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar de afwezigheid van werknemers wegens het overlijden van een naaste. De resultaten zijn hier te raadplegen.

210, 2023

Wijzigingen in september 2023

MHB 20-30-50  Arbeidsovereenkomst met AOW ‘er
Er is nieuwe informatie toegevoegd over voortzetten van het dienstverband met een werknemer die de AOW leeftijd bereikt. Het Ministerie van SZW spoort werkgevers en werknemers aan om hiervan gebruik te maken. 

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Deze subsidie kan alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. (Inmiddels is deze subsidie reeds volledig gebruikt)

PHB 40-20-20 Pensioen
Voorbeelddocument voor medewerkers:  “Op weg naar een nieuw pensioenstelsel en wat dat voor jou betekent”.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
Aanpassing bedragen onkostenvergoedingen voor dienstreizen.

509, 2023

Wijzigingen in juli & augustus 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt hield tot het derde kwartaal van 2023 aan. Je vindt via dit hoofdstuk uitgebreidere informatie van het CBS aan over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

PHB 30-30-5 Opleidingen informatie
– Het STAP budget gaat vanaf september in afgeslankte vorm verder. Per 1 januari 2024 zal de regeling beëindigd zijn. 

– Hoe weet je of een opleiding erkend is? Bij het onderdeel “websites” zijn twee nieuwe controlemogelijkheden toegevoegd.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum
maand-, week- en daglonen. 

MHB 40-20-20 Pensioen
De nieuwe pensioenwet is ingegaan op 1 juli 2023. In dit hoofdstuk tref je het stappenplan aan voor de komende jaren. 

PHB en MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en reïntegratie
Sinds 1 juli 2023 is het voor werkgevers verplicht om de visie van een zieke medewerker op zijn reïntegratie vast te leggen. De (voorbeeld)regeling regeling is hiertoe aangepast.

MHB 60-10-20 Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Er is een nieuwe tekst geplaatst die het verschil uitlegt tussen PMO en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheids Onderzoek). Verder wordt nieuwe informatie verstrekt over het aantal en soort beroepsziekten die in 2022 voorkwamen.

707, 2023

Wijzigingen in juni 2023

MHB 4 Begripsbepalingen
Overal in de teksten is de benaming Inspectie SZW gewijzigd in “Nederlandse Arbeidsinspectie” of kortweg “Arbeidsinspectie”.

MHB 30-40-8 Stagevergoeding
Er staan nu drie informatiebronnen vermeld waar je de (mogelijke) vergoeding voor stagiaires kunt raadplegen.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Groene Arbeidsvoorwaarden, wat is het en hoe voer je het in?

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Van de 100+ bedrijven heeft 96% een RI&E. Van de 10- bedrijven bedraagt dit percentage 41%. De boete voor het ontbreken van een RI&E bedraagt voor 500+ bedrijven maximaal € 4500,- en voor 5- bedrijven
€ 450,-

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Doorverwijsmogelijkheid naar website Nationale Arbeidsinspectie gemaakt, met aandacht voor jaarplan en jaarverslag. Voor de goede orde: in dit hoofdstuk staat ook informatie hoe om te gaan met extreme hitte (en kou). O.a. het Nationaal Hitteplan kan van belang zijn.

506, 2023

Wijzigingen in april & mei 2023

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering.

PHB 30-30-5 Informatie opleidingen
De recent ingevoerde subsidie voor opleidingen (STAP-budget) zal in 2024 alweer beëindigd worden.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Correctie ziekteverzuimcijfers 2022. Voor organisaties van 1-10 medewerkers geldt over 2022 een percentage van 3,5%. Voor 11-100 medewerkers 5,0%. Voor meer dan 100 werknemers 6,3%.

1404, 2023

Wijzigingen in maart 2023

PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in 2022 bedroeg 3,3%. Dit percentage is ook vastgelegd in MHB 40-5-2 (Trends / Marktontwikkelingen).

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe Wet Klokkenluidersregeling die op 18 februari 2023 in werking is getreden wordt toegelicht. Werkgevers in de private sector met 50-249 werknemers moeten op 17 december 2023 aan de nieuwe eisen voldoen. In dezelfde regeling is ook het PHB gewijzigd. Daar tref je een nieuwe voorbeeldregeling aan.

603, 2023

Wijzigingen in februari 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Actuele informatie van de arbeidsmarktsituatie is toegevoegd.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Aandacht voor de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
In de voorbeeldregeling zijn de ziekteverzuimcijfers geactualiseerd. Hier worden de eigen bedrijfscijfers vergeleken met de landelijke cijfers.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De (voorlopige) ziekteverzuimcijfers t/m 2023 staan vermeld. Er is sprake van een stijgende tendens.

602, 2023

Wijzigingen in januari 2023

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is in 2023 verhoogd van € 86.000,- naar € 89.000,-.

MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen
De voorlopige cijfers betreffende ontwikkeling van de CAO lonen in 2022 en ontwikkeling prijsindex 2022 zijn: + 3,2% en + 10,0 %. De reële loonontwikkeling bedraagt dus -6,8%.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor vergoedingen tijdens dienstreizen zijn aangepast aan de nieuwe normen.

MHB 70-10-10 Maaltijdvergoeding
De waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd van € 3,35 naar € 3,50.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 1800,- per jaar naar € 1900,-.

601, 2023

Wijzigingen in december 2022

MHB 40-20-20 Pensioenen
Op 22 december is de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer aangenomen. Nu wacht nog de behandeling in de Eerste Kamer.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Per 1 januari 2023 wordt de catalogusprijs waarover korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is, verlaagd van € 35.000,- naar € 30.000,-. Verder is de datum van ingang voor het registreren van de CO2 uitstoot van auto’s verplaatst van 1 januari naar 1 juli 2023. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Als een werknemer een fiets wil overnemen die hem door de werkgever ter beschikking is gesteld, dan moet rekening worden gehouden met een waardevermindering van 20% per jaar.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Voor de actuele toeslagen voor 2023: zie de site van de Belastingdienst, waarvoor een nieuwe doorklik is gemaakt.

1212, 2022

Wijzigingen in november 2022

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO-afspraken 2021 is gepubliceerd. Hierin staan de (gemiddelde) ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden van 639 CAO’s in het jaar 2021. Tevens is in deze regeling vermeld dat de CAO lonen t/m oktober 2022 gemiddeld met 3,5% zijn gestegen en de prijsindex met een ongekende 14,3%.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.