Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

602, 2023

Wijzigingen in januari 2023

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is in 2023 verhoogd van € 86.000,- naar € 89.000,-.

MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen
De voorlopige cijfers betreffende ontwikkeling van de CAO lonen in 2022 en ontwikkeling prijsindex 2022 zijn: + 3,2% en + 10,0 %. De reële loonontwikkeling bedraagt dus -6,8%.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor vergoedingen tijdens dienstreizen zijn aangepast aan de nieuwe normen.

MHB 70-10-10 Maaltijdvergoeding
De waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd van € 3,35 naar € 3,50.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 1800,- per jaar naar € 1900,-.

601, 2023

Wijzigingen in december 2022

MHB 40-20-20 Pensioenen
Op 22 december is de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer aangenomen. Nu wacht nog de behandeling in de Eerste Kamer.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Per 1 januari 2023 wordt de catalogusprijs waarover korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is, verlaagd van € 35.000,- naar € 30.000,-. Verder is de datum van ingang voor het registreren van de CO2 uitstoot van auto’s verplaatst van 1 januari naar 1 juli 2023. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Als een werknemer een fiets wil overnemen die hem door de werkgever ter beschikking is gesteld, dan moet rekening worden gehouden met een waardevermindering van 20% per jaar.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Voor de actuele toeslagen voor 2023: zie de site van de Belastingdienst, waarvoor een nieuwe doorklik is gemaakt.

1212, 2022

Wijzigingen in november 2022

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO-afspraken 2021 is gepubliceerd. Hierin staan de (gemiddelde) ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden van 639 CAO’s in het jaar 2021. Tevens is in deze regeling vermeld dat de CAO lonen t/m oktober 2022 gemiddeld met 3,5% zijn gestegen en de prijsindex met een ongekende 14,3%.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.

911, 2022

Wijzigingen in oktober 2022

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid heeft een nieuw online platform Leeroverzicht gelanceerd. Dit biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen. Ook staat daarin vermeld welke financiële regelingen er zijn om de kosten (gedeeltelijk) te betalen. Toegang is vanuit dit hoofdstuk mogelijk.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het percentage van de loonsom dat besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen wordt per 1 januari 2023 (wederom) verhoogd naar 3%. Dit geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit percentage weer omlaag naar 1,92%

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof
We hebben een White Paper ontvangen van Visma/Raet met als onderwerp “Wat te doen bij verzoek om betaald ouderschapsverlof”.

1310, 2022

Wijzigingen in september 2022

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari zal het wettelijk minimumloon met 10,15% worden verhoogd.

MHB 40-20-05 Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte verhoogd van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom.

PHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Vanaf 1 januari 2023 wordt de kilometervergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent.

609, 2022

Wijzigingen in augustus 2022

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij “standplaats” is een toelichting geplaatst over het vermelden van (eventuele) wisselende plaatsen. Verder is er een toelichting geplaatst in verband met het tijdig informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden en overige gegevens. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Sinds 1 augustus gelden er voorschriften omtrent het vastleggen van de te werken dagen ingeval van een oproepovereenkomst. Ook kan de werknemer die tenminste 26 weken in dienst is een verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

MHB 20-50-35 Overlijden (uitkering)
De teksten bij overlijdensuitkering en postuum loon zijn aangepast.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De jubileumuitkering bij 25 en 40 jarig dienstverband is gebaseerd op het maandloon exclusief de vakantiebijslag of andere bijzondere beloningen. Dit schrijft de Staatssecretaris van Financiën in een toelichting van 28 juli 2022..

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Er is een splitsing gemaakt tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Reeds eerder was gemeld dat vanaf 2 augustus de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zullen worden via een uitkering van het UWV (tot 70% van het maximum dagloon).

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en re-integratie
Toegevoegd is de geactualiseerde “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV. Deze richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden.

1908, 2022

Wijzigingen in juni & juli 2022

MHB 20-20-5 Werving en selectie / Wervingsprocedure
Toegevoegd is een White Paper van Visma met tips om kandidaatgericht te werk te gaan bij de werving van nieuwe medewerkers.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Per 1 augustus treedt de richtlijn (=wet) transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betreft een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, afspraken over verplichte opleidingen, al dan niet verbod op nevenwerkzaamheden en verzoeken van medewerkers om een meer voorspelbare arbeidsrelatie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Sinds 1 juli vallen de kosten voor een corona (zelf)test onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor dienstreizen (maaltijden etc.) zijn aangepast aan het vernieuwde handboek loonheffingen.

1606, 2022

Wijzigingen in mei 2022

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke maatregelen in verband met Corona zijn geschrapt. Verder wordt een melding weergegeven van het combineren van reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

MHB 30-30-5 Studiekosten / Informatie
Een studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan als er sprake is van een wettelijke of bij cao verplichte opleiding. Overgangsrecht ontbreekt. Dat betekent dat dit ook gaat gelden voor studiekostenbedingen die vóór 1 augustus zijn afgesloten.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectiviteitskorting meer worden verleend op de premie van de basis-zorgverzekering. De regeling in het PHB (PHB 40-20-40) is hierop ook aangepast.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Organisaties met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 2023 verplicht de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke autoritten van hun werknemers jaarlijks te rapporteren.

1605, 2022

Wijzigingen in april 2022

MHB 20-30-5 Aanstelling / uitgangspunten
Voor de premiedifferentiatie WW is een doorklik gemaakt naar de betreffende webpagina van de Belastingdienst, zodat je altijd beschikt over de juiste percentages. De lage AWF premie is nu 2,70 % en de hoge 7,70 %.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Artikel 10 (nevenwerkzaamheden) is aangepast.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Per 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden. Er moet dan nl. sprake zijn van een objectieve reden van rechtvaardiging. De bepaling is hiervoor aangepast. De oude bepaling is (doorgestreept) nog zichtbaar tot 1 augustus.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Arbo-voorzieningen vallen nu onder de gerichte vrijstellingen. Voorheen was dit een nihilwaardering.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Zoals vorige maand al vermeld wordt het betaalde ouderschapsverlof per 1 augustus uitgebreid naar negen weken. Aanvullend melden we hier dat dit recht bestaat per kind. Bij meerlingen bestaat er recht op een veelvoud van deze periode.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd overheidsinformatie “Pak de kans van hybride werken”.

504, 2022

Wijzigingen in maart 2022

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Iedere werkende en werkzoekende kan € 1000,- subsidie per jaar aanvragen voor een opleiding. Dat is het STAP budget: Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Hier word je geïnformeerd over de inhoud van deze regeling.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Vanaf 2 augustus 2022 wordt negen weken betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Ouders krijgen dan een uitkering van 70% van hun loon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon).

PHB 40-30-55 Arbowet en Arbo-organisatie
De vroegere Arbeidsinspectie was al gewijzigd in Inspectie SZW en onderging vanaf 1 januari opnieuw een naamswijziging. Het heet nu Nederlandse Arbeidsinspectie. In de komende tijd zal deze aanpassing in de diverse regelingen langzamerhand worden ingevoerd.

MHB 70-10-21 Verstrekkingen aan personeel
Een geschenk met een waarde tot € 25,- behoort niet tot het loon. Hiervoor gelden enkele voorwaarden waaraan nu is toegevoegd dat eventuele bezorgkosten buiten dit bedrag vallen.