Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

110, 2020

Wijzigingen in september 2020

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd zijn de “Uitvoeringsregels ontslagprocedure” van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. Dit geldt vanaf 1 september 2020. De reeds eerder gepubliceerde “Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen” zijn ook vernieuwd.

PHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
In het internetprotocol is een regel opgenomen dat het e-mailaccount van een ex-werknemer na einde dienstverband open blijft staan om zakelijke relaties van dienst te kunnen zijn.

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
Informatie over hoe om te gaan met het e-mailaccount van een ex-medewerker. Tevens informatie toegevoegd van de overheid over veilig digitaal ondernemen op kantoor en thuis.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie

De mogelijkheid gebruik te maken van gesubsidieerd loopbaanadvies is komen te vervallen. Zie ook (MHB 30-30-5).

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De subsidiepot die vanaf 1 augustus beschikbaar was voor het gebruikmaken van een ontwikkeladvies (zie wijziging 30-7-2020) bij een loopbaanadviseur is al leeg. In de tijdspanne van één maand hebben zich 22.000 mensen geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid dit jaar bekostigt.

Verder is toegevoegd een whitepaper over hoe je voor een goed leerklimaat zorgt. Onderwerpen o.a.: stimuleren van medewerkers, effectieve leervormen, actuele wet- en regelgeving inzake bekostiging.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte binnen de WKR vanaf € 400.000,- wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1.2% naar 1.18%.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
In 2023 verdwijnt de mogelijkheid tot collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering in zijn geheel. Op dit moment wordt nog een maximale korting van 5% toegestaan.

MHB 40-30-35 Vakantie
Het actuele overzicht van de schoolvakanties in Nederland t/m 2026 kan hier gedownload worden.

 

309, 2020

Wijzigingen in augustus 2020

MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen
De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen op de transitievergoeding. Verder staan ook de voorwaarden vermeld voor het in mindering brengen van andere kosten op de transitievergoeding.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Aanvullende informatie over de verplichting die je als werkgever hebt om medewerkers te informeren over scholing, als je gebruik hebt gemaakt van de Corona NOW-2 subsidie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Toegevoegd bij “Cafetariamodel” is een Whitepaper van VISMA | raet die de werkwijze en mogelijkheden van het cafetariamodel op een rij zet.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeldbrief voor het aanvragen van aanvullend geboorteverlof.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeld bevestigingsbrief voor aanvullend geboorteverlof.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
De thuiswerkvergoeding is aangepast aan de door het NIBUD berekende norm van € 2,- per dag.

MHB 50-20-5 Thuiswerken

  • Toegevoegd is CBS informatie over thuiswerken naar beroepsklasse. Zie onderdeel “websites”.
  • Het NIBUD heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken voor een medewerker € 2,- per dag zijn. De toelichting is in deze regeling te vinden.

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
Aandacht wordt gegeven aan kennis waarover een preventiemedewerker moet beschikken.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen i.v.m. het coronavirus.
1: Heeft een werknemer in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van zijn loon?
2: Als ik mijn kwetsbare medewerker naar huis moet sturen, moet ik dan zijn loon doorbetalen?
3: Mijn medewerker durft uit angst voor het coronavirus niet op kantoor te komen. Moet ik het loon doorbetalen?
4: mensen met klachten als verkoudheid en hoesten moeten thuisblijven van het RIVM. Hebben zij recht op loondoorbetaling?

MHB 60-10-32 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Aanwijzingen voor het verplicht dragen van mondkapjes.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Per 1 augustus moeten alle onderwijsterreinen rookvrij zijn.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe EU richtlijn moet de positie van de klokkenluider versterken. Zie onderdeel “websites”.

MHB 70-10-30 Feestdagengeschenken

Deze pagina is geheel herzien met daarbij de volgende onderwerpen: Kerstpakkettenonderzoek 2017; De fiscale spelregels; Kerstpakketten voor derden zoals uitzendkrachten.

1008, 2020

Wijzigingen in juli 2020

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Het aantal werklozen in juni is gestegen tot 404.000. Dit staat o.a. in de laatste CBS arbeidsmarktcijfers van 16 juli.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
I
n dit hoofdstuk wordt nu meer aandacht besteed aan de werving van nieuwe medewerkers via social media.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 30 juli moeten de arbeidsvoorwaarden van (buitenlandse) gedetacheerden meer in lijn gebracht worden met die van de Nederlandse medewerkers. Dit bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er voor hen zijn.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is thans voor alle werkenden subsidie beschikbaar voor het verkrijgen van een loopbaanadvies. Ook is hier informatie beschikbaar over verdere subsidiemogelijkheden i.v.m. opleiden.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimum loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-20 Pensioen
De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenakkoord kun je hier nalezen. De ontwikkeling van de AOW leeftijd (zie PHB 40-20-322) lijkt hiermee definitief te zijn: 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden, 2022: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 10 maanden, 2024 en 2025: 67 jaar. Hierna wordt de leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waarbij per gestegen leeftijdsjaar de pensioenleeftijd 8 maanden opschuift.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het deze maand gepubliceerde CNV onderzoek “rouwende werknemer vaak in de knel” is vanuit deze pagina nu te raadplegen. Er is daarnaast een whitepaper toegevoegd van Visma/Raet over de regels rondom zorgverlof.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Geheel vernieuwde regeling met daarin de volgende onderdelen: wet flexibel werken; voor- en nadelen thuiswerken; managen van thuiswerkers; faciliteren van thuiswerk; checklist arbotoepassing; thuiswerkovereenkomst; fiscale regels bij thuiswerken; websites met o.a. aandacht voor coronavragen in relatie tot werk.

607, 2020

Wijzigingen in juni 2020

MHB 2 Opzet
Diverse aanpassingen, waaronder een nieuwe Beheerdersinstructie.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
CBS arbeidsmarktcijfers (22-06-20) geven aan: aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Om voor de premieverlaging voor de WW (2,94% i.p.v. 7,94%) in aanmerking te komen ben je verplicht om vanaf 1 juli 2020 een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie te bewaren. In verband met de coronamaatregelen was deze termijn al eerder verschoven van 1 april naar 1 juli.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Geplaatst is een blog van accon.avm met als titel “Medewerkers ontslaan in coronatijd: de belangrijkste informatie”.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en Wettelijk Minimum Loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van €1653,60 naar €1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Onbelaste vergoedingen mogen doorlopen tijdens de coronamaatregelen, ook bij thuiswerk.

MHB 40-30-35 Vakantie
Opgenomen is een Whitepaper over het creatief omgaan met vakantiedagen.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De nieuwe normbedragen voor een binnenlandse dienstreis staan vermeld.

MHB 50-10-5 Werkkosten woon-werkverkeer
Toegevoegd is dat mondkapjes gratis mogen worden verstrekt voor het reizen met openbaar vervoer.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het definitieve ziekteverzuimpercentage van 2019 staat nu gepubliceerd (4,4%).

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De definitieve ziekteverzuimcijfers naar bedrijfsomvang van 2020 staan nu gepubliceerd: 1-10 werknemers 1,7%, 11-100 werknemers 3,8%, > 100 werknemers 5,2%.

506, 2020

Wijzigingen in mei 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Vanaf 1 augustus 2022 bestaat er recht op (deels) betaald ouderschapsverlof van negen weken.

MHB 20-20-3 Werving en Selectie / Aanbevelingen
Begin 2020 is de NVP sollicitatiecode geactualiseerd. Via deze regeling kan de code worden gedownload.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
In verband met de coronacrisis is het bespreekbaar om de uitbetaling van de vakantietoeslag later te doen plaatsvinden.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Mondkapjes voor gebruik in openbaar vervoer kunnen door de werkgever gratis worden verstrekt en vallen onder de gerichte vrijstellingen.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof en Mantelzorg
Het SCP heeft een rapport gemaakt waarin wordt beschreven hoe en voor wie mensen mantelzorg met hun baan combineren. Dit rapport kan via deze regeling gedownload worden.

MHB 50-10-5 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Werkgevers mogen een vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitkeren zolang de coronamaatregelen gelden.

605, 2020

Wijzigingen in maart/april 2020

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten / VOG (verklaring omtrent gedrag)
Er bestaat vanaf 9 maart een tool waarmee je op een laagdrempelige manier inzicht krijgt in je kansen voor het verkrijgen van zo’n VOG. De tool is vanaf deze pagina te benaderen.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten / Premiedifferentiatie WW
Voorheen had je de tijd tot 1 april van dit jaar om bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een addendum op te stellen waarin dit achteraf wordt gecorrigeerd. In verband met de coronamaatregelen is deze datum uitgesteld tot 1 juli 2020.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte
Vanaf 1 april is het mogelijk om de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte gecompenseerd te krijgen. Als je gedurende de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding hebt betaald, dan heb je de mogelijkheid om t/m 30 september een aanvraag hiervoor te doen. Als je de transitievergoeding hebt betaald na 1 april, dan moet je de aanvraag binnen zes maanden na betaling doen.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het percentage dat per kalenderjaar aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag worden besteed wordt voor de eerste € 400.000,- tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Deze maatregel geldt t/m 31 december 2020. Daarna is voorzien dat het percentage weer naar 1,7 gaat.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het Handboek Loonheffingen 2020 staat sinds kort online.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag voor 2020 zijn nu te raadplegen. Verder is een artikel toegevoegd over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

203, 2020

Wijzigingen in februari 2020

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De meest recente rapportages en prognoses zijn weer geplaatst.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nadere uitleg van de termijn van vier dagen bij oproep ingeval van een nuluren- of min-max contract.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd is de toegang tot de jaarlijkse nota arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
De tekst bij “fiets van de zaak” is aangepast op grond van de laatste Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst. De bijtelling voor privégebruik bedraagt 7% van de consumentenwaarde van de fiets. Er bestaat geen vrijstelling voor louter zakelijk gebruik, zoals bij leaseauto’s wel het geval is.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (algemeen) toegevoegd.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (gespecificeerd naar bedrijfsomvang) zijn toegevoegd.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het PHB als MHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het MHB als PHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

 

602, 2020

Wijzigingen in januari 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Deze regeling is op diverse punten aangepast. Goed om zo af en toe kennis van te nemen.

PHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor contracten voor bepaalde tijd zijn de verlengingsperiodes aangepast, alvorens een contract voor onbepaalde tijd ontstaat (Ketenregeling 3 uit 3).

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd is recente jurisprudentie over het concurrentiebeding: “een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden”.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers
Toegevoegd zijn tips voor het opstellen van een nulurenovereenkomst en een min-max overeenkomst.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Toegevoegd is een handreiking van het Ministerie van SZW: Contracting, uitzending of payrolling?

PHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De opzegtermijn voor een oproepkracht bedraagt vanaf 1 januari nog slechts vier werkdagen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 83.000,-

PHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Vermelding van de transitievergoeding is in deze regeling nieuw.

MHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Deze regeling is compleet nieuw geredigeerd. Dit vanwege de diverse wijzigingen in verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie (!)
Van 2 tot 31 maart 2020 kunnen MKB ondernemers een subsidieaanvraag doen voor o.a. het verkrijgen van loopbaanadviezen en voor bekostiging van opleidingen van medewerkers. Max. € 25.000,- per aanvraag.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De CAO lonen zijn in 2019 gemiddeld met 2,5% gestegen. Inflatie met 2,6%. Gemiddeld reële inkomen is daardoor met 0,1% gedaald. Over de periode 2010 t/m 2019 is het totale reële inkomen met 1,8% gedaald.

PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De CAO loonindex is geactualiseerd t/m 2019. In 2019 is de loonindex met 2,5% gestegen.

MHB 40-10-5 Salarisbeleid
Hier is toegevoegd dat op de loonstrook vermeld moet worden of er sprake is van een vast of flexibel contract (WAB).

MHB 40-30-25 Bereikbaarheidsdiensten
Toegevoegd is de bepaling uit de WAB dat consignatie-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten geen oproepovereenkomsten zijn.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De fiscaal-vrije vergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn gewijzigd en in dit geval aanzienlijk verlaagd ten opzichte van 2019.

MHB 70-10-10 Maaltijdvoorziening / -vergoeding

De fiscaalvrije waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is verhoogd van € 3,30 naar € 3,35.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding wordt in het vervolg jaarlijks in januari geïndexeerd. Op dit moment bedraagt de maximale belastingvrije vergoeding € 1.700,- per kalenderjaar.

701, 2020

Wijzigingen in december 2019

MHB 20-20-15 Persoonlijkheidstest
Voor het betrekken van Persoonlijke Profiel Analyses kan contact opgenomen met Van Oerle Organisatieadvies. Als abonnee op het Personeelshandboek.nl ontvang je dan een korting.

MHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt vanaf 1 januari een premiepercentage WW van 2,94%. Voor de overige overeenkomsten geldt een tarief van 7,94%. In deze regeling is samenvattende informatie hierover geplaatst, alsmede via een kennisdocument uitgebreide informatie van de rijksoverheid.

MHB 20-30-10 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De ketenregeling is aangepast aan de WAB. Vanaf 1 januari mogen (weer) drie tijdelijke contracten in drie jaar worden aangegaan, alvorens een vaste arbeidsovereenkomst ontstaat.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nieuwe teksten oproepovereenkomsten, aangepast aan de (WAB) Wet Arbeidsmarkt in Balans.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Voor payrolling gelden vanaf 1 januari nieuwe regels. De tekst tref je hier aan. De belangrijkste wijziging betreft het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van een payroller aan die van de andere werknemers.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De teksten zijn aangepast aan de WAB. Dit betreft met name de ontslaggronden en de transitievergoeding.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Maximaal 1,2% van het fiscale loon mag besteed worden aan onbelaste vergoedingen. Vanaf 1 januari geldt dat voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom 1,7% vergoed mag worden. Verder vallen de kosten voor een VOG (Verklaring Goed Gedrag) in het vervolg onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 40-20-22 AOW
De tekst is aangepast aan situatie per 1 januari. De AOW leeftijd blijft in 2020 66 jaar + 4 maanden.

PHB 40-20-40 Zorgverzekering
Twee websitedoorverwijzingen gepubliceerd. Dit als mogelijke dienstverlening naar de medewerkers.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
De maximale korting voor collectieve zorgverzekeringen wordt per 1 januari a.s. verlaagd van 10% naar 5%.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari kan de werkgever een bedrijfsfiets (eigendom of lease) ter beschikking stellen aan de werknemer waarvoor deze dan een forfaitaire bijtelling van 7% op zijn loon krijgt.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Op 1 januari is de Regeling Onwerkbaar Weer in werking getreden. Deze geldt bij buitengewoon natuurlijke omstandigheden (bv vorst, sneeuw en overvloedige regenval). Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

MHB 70-10-35 Personeelsaankopen
De waardering van loon in natura met betrekking tot branche-eigen producten is per 1 januari enigszins aangepast.

412, 2019

Wijzigingen in november 2019

PHB 40-20-22 AOW
De AOW gerechtigde leeftijd voor 2025 is definitief vastgesteld op 67 jaar.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
Per 1 januari 2020 mag een zorgverzekeraar maximaal 5% korting geven op de zorgpremie. Tot nu toe was dat 10%.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Toegevoegd is het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW. Hierin staat wat de Inspectie de belangrijkste onderwerpen vindt om mee aan de slag te gaan.

Load More Posts