Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

804, 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
In de arbeidsvoorwaardennota “Schaken op meerdere borden” staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Daarna is deze termijn verlengd naar 1 april 2021. Op 24 maart is deze termijn opnieuw verlengd en wel tot 1 juli 2021.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast aan de nieuwe bedragen uit het Handboek Loonheffingen van maart 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is een handreiking van de Rijksoverheid inzake algemene criteria voor thuiswerken.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag zijn aangepast.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het algemene ziekteverzuimpercentage is in 2020 gestegen van 4,4 naar 4,7%.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van 2020 staan vermeld. Met name bij de bedrijven van 1-10 medewerkers en van 11-100 medewerkers is sprake van een stevige toename: van 1,7% naar 2,8% en van 3,8% naar 4,4 %. Bij de 100+ bedrijven nam het verzuim toe van 5,2% naar 5,4%.

PHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Er is een voorbeeldregeling geplaatst over de thema’s Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM) in relatie tot werk.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Een nieuwe handreiking van het Trimbos Instituut (medicijnen, alcohol en drugs) is gepubliceerd en van hieruit toegankelijk gemaakt. Tevens is een nieuw voorbeeld (van Stork) geplaatst ter informatie aan de medewerkers.

303, 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW’er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega’s.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk ontwikkeladvies.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De stimuleringsregeling “leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen” (SLIM) kent weer twee nieuwe momenten van aanvraag: 2 t/m 31 maart en 1 t/m 30 september.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De middellange termijnvisie van VNO-NCW en MKB Nederland “Agenda 2030” is hier te raadplegen.

PHB 50-10-20 Autoregeling
In deze regeling zijn diverse kleine wijzigingen aangebracht. Zie de paarse teksten.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Een nieuwe kolom is toegevoegd voor de bijtelling van waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

302, 2021

Wijzigingen in januari 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding voor deelname aan zijn eigen pensioenfonds. De werkgeversbijdrage (te betalen door het payrollbureau) hiervoor bedraagt minimaal 14,5%. Payrolling is hierdoor steeds minder interessant.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO stijging in 2020 bedroeg 3,0%. De prijsstijging in 2020 bedroeg 1,3%. Het “reële inkomen” is dus gestegen met 1,7 %. Het hoogste percentage sinds 2001 (ook in 2018 was dit het geval).

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte per kalenderjaar bedraagt 1,18% van het totale fiscale loon. Voor de eerste € 400.000,- zou dit 1,7% bedragen. In verband met de coronacrisis is dit laatste percentage voor 2021 verhoogd naar 3% evenals dit voor 2020 het geval was.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Inmiddels is deze termijn verlengd naar 1 april 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Aanvullende informatie over de hoogte van de thuiswerkvergoeding in de praktijk.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 1700,- naar maximaal € 1800,- per jaar.

601, 2021

Wijzigingen in december 2020

PHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur.

MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast.

PHB 40-20-15 Levensloop
Het definitieve einde van de levensloopregeling is vervroegd van 1 januari 2022 naar 1 november 2021. Dan vervalt de overgangsregeling die (voor sommige deelnemers) gold vanaf 1 januari 2012.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is thans beschikbaar. Op deze pagina tref je een link naar de nieuwsbrief aan.

MHB 50-10-15 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldt dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Het Arbobesluit kent een algemene verplichtingen voor werkgevers. Hieraan is toegevoegd een aantal noodzakelijke maatregelen en voorzieningen verband houdende met de coronacrisis. Niet-naleving wordt aangemerkt als een ernstige overtreding.

412, 2020

Wijzigingen in november 2020

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2021 omhoog van €83.000,- naar €84.000,-.

411, 2020

Wijzigingen in oktober 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10)

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De termijn waarbinnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 compensatie kon worden aangevraagd voor uitbetaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte, is per 30 september 2020 vervallen.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
Toegevoegd is de “Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen” die de Stichting van de Arbeid in september heeft uitgegeven. Verderop in dit hoofdstuk is de “jaarrapportage CAO afspraken” vernieuwd. De gegevens van 2019 zijn nu beschikbaar.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De tijdelijke Corona-compensatie voor het mogen uitbetalen van onkosten tijdens thuiswerken vervalt per 1 januari 2021.

MHB 40-20-20 Pensioen
“De verbouwing van het pensioenhuis: het pensioenakkoord in hoofdlijnen”. Deze tekst (whitepaper) is ter beschikking gesteld door Visma | Raet.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke coronamaatregel van het doorbetalen van de reiskosten bij thuiswerk vervalt per 1 januari 2021. Vanaf die datum moeten de werkelijke reiskosten weer berekend worden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is het onderdeel “Praktijkwaarnemingen kostenvergoeding thuiswerken” met o.a. informatie over de vergoedingen zoals de Rabobank, de Rijksoverheid en een aantal verzekeraars die verstrekken. Waterschappen vergoeden € 3,- per gewerkte thuisdag alsmede een vergoeding voor aanschaf van arbogerelateerde kantoormiddelen.

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol
De titel is gewijzigd in VERZUIMPROTOCOL EN REÏNTEGRATIE. Dit geldt ook voor het PHB.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen zijn vanaf 2022 definitief gesloten.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
Aanvulling met informatie over een alternatief voor de werkgeversverklaring bij het aanvragen van een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
I
nformatie toegevoegd over de “Inkomensbepaling Loondienst” als alternatief voor de werkgeversverklaring.

110, 2020

Wijzigingen in september 2020

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd zijn de “Uitvoeringsregels ontslagprocedure” van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. Dit geldt vanaf 1 september 2020. De reeds eerder gepubliceerde “Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen” zijn ook vernieuwd.

PHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
In het internetprotocol is een regel opgenomen dat het e-mailaccount van een ex-werknemer na einde dienstverband open blijft staan om zakelijke relaties van dienst te kunnen zijn.

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
Informatie over hoe om te gaan met het e-mailaccount van een ex-medewerker. Tevens informatie toegevoegd van de overheid over veilig digitaal ondernemen op kantoor en thuis.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie

De mogelijkheid gebruik te maken van gesubsidieerd loopbaanadvies is komen te vervallen. Zie ook (MHB 30-30-5).

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De subsidiepot die vanaf 1 augustus beschikbaar was voor het gebruikmaken van een ontwikkeladvies (zie wijziging 30-7-2020) bij een loopbaanadviseur is al leeg. In de tijdspanne van één maand hebben zich 22.000 mensen geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid dit jaar bekostigt.

Verder is toegevoegd een whitepaper over hoe je voor een goed leerklimaat zorgt. Onderwerpen o.a.: stimuleren van medewerkers, effectieve leervormen, actuele wet- en regelgeving inzake bekostiging.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte binnen de WKR vanaf € 400.000,- wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1.2% naar 1.18%.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
In 2023 verdwijnt de mogelijkheid tot collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering in zijn geheel. Op dit moment wordt nog een maximale korting van 5% toegestaan.

MHB 40-30-35 Vakantie
Het actuele overzicht van de schoolvakanties in Nederland t/m 2026 kan hier gedownload worden.

 

309, 2020

Wijzigingen in augustus 2020

MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen
De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen op de transitievergoeding. Verder staan ook de voorwaarden vermeld voor het in mindering brengen van andere kosten op de transitievergoeding.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Aanvullende informatie over de verplichting die je als werkgever hebt om medewerkers te informeren over scholing, als je gebruik hebt gemaakt van de Corona NOW-2 subsidie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Toegevoegd bij “Cafetariamodel” is een Whitepaper van VISMA | raet die de werkwijze en mogelijkheden van het cafetariamodel op een rij zet.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeldbrief voor het aanvragen van aanvullend geboorteverlof.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeld bevestigingsbrief voor aanvullend geboorteverlof.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
De thuiswerkvergoeding is aangepast aan de door het NIBUD berekende norm van € 2,- per dag.

MHB 50-20-5 Thuiswerken

  • Toegevoegd is CBS informatie over thuiswerken naar beroepsklasse. Zie onderdeel “websites”.
  • Het NIBUD heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken voor een medewerker € 2,- per dag zijn. De toelichting is in deze regeling te vinden.

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
Aandacht wordt gegeven aan kennis waarover een preventiemedewerker moet beschikken.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen i.v.m. het coronavirus.
1: Heeft een werknemer in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van zijn loon?
2: Als ik mijn kwetsbare medewerker naar huis moet sturen, moet ik dan zijn loon doorbetalen?
3: Mijn medewerker durft uit angst voor het coronavirus niet op kantoor te komen. Moet ik het loon doorbetalen?
4: mensen met klachten als verkoudheid en hoesten moeten thuisblijven van het RIVM. Hebben zij recht op loondoorbetaling?

MHB 60-10-32 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Aanwijzingen voor het verplicht dragen van mondkapjes.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Per 1 augustus moeten alle onderwijsterreinen rookvrij zijn.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe EU richtlijn moet de positie van de klokkenluider versterken. Zie onderdeel “websites”.

MHB 70-10-30 Feestdagengeschenken

Deze pagina is geheel herzien met daarbij de volgende onderwerpen: Kerstpakkettenonderzoek 2017; De fiscale spelregels; Kerstpakketten voor derden zoals uitzendkrachten.

1008, 2020

Wijzigingen in juli 2020

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Het aantal werklozen in juni is gestegen tot 404.000. Dit staat o.a. in de laatste CBS arbeidsmarktcijfers van 16 juli.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
I
n dit hoofdstuk wordt nu meer aandacht besteed aan de werving van nieuwe medewerkers via social media.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 30 juli moeten de arbeidsvoorwaarden van (buitenlandse) gedetacheerden meer in lijn gebracht worden met die van de Nederlandse medewerkers. Dit bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er voor hen zijn.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is thans voor alle werkenden subsidie beschikbaar voor het verkrijgen van een loopbaanadvies. Ook is hier informatie beschikbaar over verdere subsidiemogelijkheden i.v.m. opleiden.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimum loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-20 Pensioen
De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenakkoord kun je hier nalezen. De ontwikkeling van de AOW leeftijd (zie PHB 40-20-322) lijkt hiermee definitief te zijn: 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden, 2022: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 10 maanden, 2024 en 2025: 67 jaar. Hierna wordt de leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waarbij per gestegen leeftijdsjaar de pensioenleeftijd 8 maanden opschuift.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het deze maand gepubliceerde CNV onderzoek “rouwende werknemer vaak in de knel” is vanuit deze pagina nu te raadplegen. Er is daarnaast een whitepaper toegevoegd van Visma/Raet over de regels rondom zorgverlof.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Geheel vernieuwde regeling met daarin de volgende onderdelen: wet flexibel werken; voor- en nadelen thuiswerken; managen van thuiswerkers; faciliteren van thuiswerk; checklist arbotoepassing; thuiswerkovereenkomst; fiscale regels bij thuiswerken; websites met o.a. aandacht voor coronavragen in relatie tot werk.

607, 2020

Wijzigingen in juni 2020

MHB 2 Opzet
Diverse aanpassingen, waaronder een nieuwe Beheerdersinstructie.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
CBS arbeidsmarktcijfers (22-06-20) geven aan: aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Om voor de premieverlaging voor de WW (2,94% i.p.v. 7,94%) in aanmerking te komen ben je verplicht om vanaf 1 juli 2020 een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie te bewaren. In verband met de coronamaatregelen was deze termijn al eerder verschoven van 1 april naar 1 juli.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Geplaatst is een blog van accon.avm met als titel “Medewerkers ontslaan in coronatijd: de belangrijkste informatie”.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en Wettelijk Minimum Loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van €1653,60 naar €1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Onbelaste vergoedingen mogen doorlopen tijdens de coronamaatregelen, ook bij thuiswerk.

MHB 40-30-35 Vakantie
Opgenomen is een Whitepaper over het creatief omgaan met vakantiedagen.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De nieuwe normbedragen voor een binnenlandse dienstreis staan vermeld.

MHB 50-10-5 Werkkosten woon-werkverkeer
Toegevoegd is dat mondkapjes gratis mogen worden verstrekt voor het reizen met openbaar vervoer.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het definitieve ziekteverzuimpercentage van 2019 staat nu gepubliceerd (4,4%).

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De definitieve ziekteverzuimcijfers naar bedrijfsomvang van 2020 staan nu gepubliceerd: 1-10 werknemers 1,7%, 11-100 werknemers 3,8%, > 100 werknemers 5,2%.

Load More Posts