Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

804, 2024

Wijzigingen in maart 2024

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Vanaf medio mei is de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedereen digitaal te ontvangen.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Vanaf 1 juli 2024 moeten alle 100+ bedrijven jaarlijks rapporteren hoeveel kilometers hun werknemers afleggen. Dit geldt ook voor het woon-werkverkeer. Tevens moet vermeld worden van welk vervoermiddel ze gebruik maken. Er zijn twee handreikingen opgesteld die vanuit deze regeling te raadplegen zijn. De extra administratieve last zal er niet minder om zijn. Ook in de regelingen (MHB 50-10-15) / “Dienstreizen” en (MHB 50-10-20) / “Autoregeling” wordt naar deze registratieplicht verwezen.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag / Klokkenluidersregeling
Sinds 1 februari komen klokkenluiders in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De regeling tref je hier aan.

403, 2024

Wijzigingen in februari 2024

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Van 1 tot en met 28 maart start een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM subsidie. Deze subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf, waardoor medewerkers beter inzetbaar kunnen worden gehouden.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2024 is er geen onderscheid meer tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een OV-kaart. Als de OV-kaart wordt gebruikt voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer!) dan is deze gericht vrijgesteld. De mate van privégebruik is niet van belang en onbelast.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte voor 2024 is vastgesteld op 1,18% van het totale fiscale loon. Voor de eerste € 400.000,- van de totale loonsom bedraagt het percentage 1,92%.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Toegevoegd is de nieuwe mogelijkheid om een OV- of voordeelurenkaart zakelijk te verstrekken en ook privé te gebruiken. 

MHB 70-10-10 Maaltijdvoorziening / -Vergoeding
Het fiscale normbedrag voor een maaltijd in een bedrijfskantine is per 1-1-2024 verhoogd van € 3,50 naar
€ 3,90.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
Het wettelijk maximum voor toepassing van de vrijwilligersregeling is vanaf 2024 € 210,- per maand en
€ 2.100,- per jaar.

602, 2024

Wijzigingen in januari 2024

MHB 20-20-10 Selectieprocedure
Toegevoegd is een artikel uit het FD over sollicitanten met een (chronische) ziekte. Er worden enkele praktijkcases besproken. 

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2024 verhoogd van € 89.000,- naar € 94.000,-.

PHB 30-30-5 Informatie Opleidingen
De STAP regeling en de daarbij behorende subsidies zijn met ingang van 1 januari 2024 vervallen. 

MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen
De actuele visie van VNO-NCW, AWVN en MKB Nederland op de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in 2024.

MHB 40-5-2 Trends /Arbeidsmarktontwikkelingen
De gemiddelde CAO-lonen stijging in 2023 bedroeg 6,1 %. De prijsindex steeg met 3,8%. Een deel van de enorme prijsstijging in 2022 (+10%) is met deze inkomensstijging ingelopen.

1701, 2024

Wijzigingen in december 2023

PHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De fiscaalvrije kilometervergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van 21 cent naar 23 cent.  

PHB 50-20-5 Thuiswerken
De maximaal toegestane fiscaalvrije vergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van € 2,15 naar
€ 2,35 per dag.  

2012, 2023

Wijzigingen in november 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal.

MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO afspraken 2023 is weer verschenen. Het is informatie om je eigen organisatie-arbeidsvoorwaarden te vergelijken met de ontwikkelingen op de Nederlandse markt (bijvoorbeeld bij de bovenwettelijke aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid).

PHB 40-20-22 AOW
De AOW-leeftijd voor 2029 is vastgesteld en blijft ongewijzigd in 2029 (67 jaar en drie maanden).

811, 2023

Wijzigingen in oktober 2023

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social Media
Toegevoegd artikel over veilig gebruik van ChatGPT.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar de afwezigheid van werknemers wegens het overlijden van een naaste. De resultaten zijn hier te raadplegen.

210, 2023

Wijzigingen in september 2023

MHB 20-30-50  Arbeidsovereenkomst met AOW ‘er
Er is nieuwe informatie toegevoegd over voortzetten van het dienstverband met een werknemer die de AOW leeftijd bereikt. Het Ministerie van SZW spoort werkgevers en werknemers aan om hiervan gebruik te maken. 

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Deze subsidie kan alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. (Inmiddels is deze subsidie reeds volledig gebruikt)

PHB 40-20-20 Pensioen
Voorbeelddocument voor medewerkers:  “Op weg naar een nieuw pensioenstelsel en wat dat voor jou betekent”.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
Aanpassing bedragen onkostenvergoedingen voor dienstreizen.

509, 2023

Wijzigingen in juli & augustus 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt hield tot het derde kwartaal van 2023 aan. Je vindt via dit hoofdstuk uitgebreidere informatie van het CBS aan over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

PHB 30-30-5 Opleidingen informatie
– Het STAP budget gaat vanaf september in afgeslankte vorm verder. Per 1 januari 2024 zal de regeling beëindigd zijn. 

– Hoe weet je of een opleiding erkend is? Bij het onderdeel “websites” zijn twee nieuwe controlemogelijkheden toegevoegd.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum
maand-, week- en daglonen. 

MHB 40-20-20 Pensioen
De nieuwe pensioenwet is ingegaan op 1 juli 2023. In dit hoofdstuk tref je het stappenplan aan voor de komende jaren. 

PHB en MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en reïntegratie
Sinds 1 juli 2023 is het voor werkgevers verplicht om de visie van een zieke medewerker op zijn reïntegratie vast te leggen. De (voorbeeld)regeling regeling is hiertoe aangepast.

MHB 60-10-20 Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Er is een nieuwe tekst geplaatst die het verschil uitlegt tussen PMO en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheids Onderzoek). Verder wordt nieuwe informatie verstrekt over het aantal en soort beroepsziekten die in 2022 voorkwamen.

707, 2023

Wijzigingen in juni 2023

MHB 4 Begripsbepalingen
Overal in de teksten is de benaming Inspectie SZW gewijzigd in “Nederlandse Arbeidsinspectie” of kortweg “Arbeidsinspectie”.

MHB 30-40-8 Stagevergoeding
Er staan nu drie informatiebronnen vermeld waar je de (mogelijke) vergoeding voor stagiaires kunt raadplegen.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Groene Arbeidsvoorwaarden, wat is het en hoe voer je het in?

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Van de 100+ bedrijven heeft 96% een RI&E. Van de 10- bedrijven bedraagt dit percentage 41%. De boete voor het ontbreken van een RI&E bedraagt voor 500+ bedrijven maximaal € 4500,- en voor 5- bedrijven
€ 450,-

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Doorverwijsmogelijkheid naar website Nationale Arbeidsinspectie gemaakt, met aandacht voor jaarplan en jaarverslag. Voor de goede orde: in dit hoofdstuk staat ook informatie hoe om te gaan met extreme hitte (en kou). O.a. het Nationaal Hitteplan kan van belang zijn.

506, 2023

Wijzigingen in april & mei 2023

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering.

PHB 30-30-5 Informatie opleidingen
De recent ingevoerde subsidie voor opleidingen (STAP-budget) zal in 2024 alweer beëindigd worden.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Correctie ziekteverzuimcijfers 2022. Voor organisaties van 1-10 medewerkers geldt over 2022 een percentage van 3,5%. Voor 11-100 medewerkers 5,0%. Voor meer dan 100 werknemers 6,3%.