MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10)

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De termijn waarbinnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 compensatie kon worden aangevraagd voor uitbetaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte, is per 30 september 2020 vervallen.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
Toegevoegd is de “Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen” die de Stichting van de Arbeid in september heeft uitgegeven. Verderop in dit hoofdstuk is de “jaarrapportage CAO afspraken” vernieuwd. De gegevens van 2019 zijn nu beschikbaar.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De tijdelijke Corona-compensatie voor het mogen uitbetalen van onkosten tijdens thuiswerken vervalt per 1 januari 2021.

MHB 40-20-20 Pensioen
“De verbouwing van het pensioenhuis: het pensioenakkoord in hoofdlijnen”. Deze tekst (whitepaper) is ter beschikking gesteld door Visma | Raet.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke coronamaatregel van het doorbetalen van de reiskosten bij thuiswerk vervalt per 1 januari 2021. Vanaf die datum moeten de werkelijke reiskosten weer berekend worden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is het onderdeel “Praktijkwaarnemingen kostenvergoeding thuiswerken” met o.a. informatie over de vergoedingen zoals de Rabobank, de Rijksoverheid en een aantal verzekeraars die verstrekken. Waterschappen vergoeden € 3,- per gewerkte thuisdag alsmede een vergoeding voor aanschaf van arbogerelateerde kantoormiddelen.

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol
De titel is gewijzigd in VERZUIMPROTOCOL EN REÏNTEGRATIE. Dit geldt ook voor het PHB.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen zijn vanaf 2022 definitief gesloten.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
Aanvulling met informatie over een alternatief voor de werkgeversverklaring bij het aanvragen van een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
I
nformatie toegevoegd over de “Inkomensbepaling Loondienst” als alternatief voor de werkgeversverklaring.