MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV.
MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding 
Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst.
MHB 40-20-9 Vakbondscontributie 
Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag vragen naar het vakbondslidmaatschap van een medewerker.
MHB 40-30-15 Overwerk 
De tekst over overwerk is geheel vernieuwd. Tevens zijn CBS-cijfers toegevoegd over overwerk in 2017. Daaruit blijkt o.a. dat 25- tot 35-jarigen en hoogopgeleiden het vaakst overwerken.
MHB 40-30-20 Tijd-voor-tijdregeling 
Een tijd-voor-tijdregeling moet volgens het Ministerie van SZW altijd schriftelijk (of per CAO) zijn afgesproken. Aan het einde van een dienstverband moeten de nog niet-gecompenseerde uren worden uitbetaald.
PHB 60-10-8 Arbodienst en Arbospecialisme 
Informatie over arbodienstverlening (basiscontract) en toegang tot arbodienst. Tevens worden diverse specialismen bij een arbodienst beschreven, zodat duidelijk wordt wat je van een arbodienst kunt verwachten.
PHB 60-10-10 Verzuimprotocol 
Belangrijk is het een keuze te maken wat je als organisatie zelf doet en wat je uitbesteedt en aan wie. Dat bepaalt natuurlijk tevens de inhoud van het protocol, dat beschrijft wie wat hoort te doen (bedrijf/arbodienst/verzekeraar). De teksten zijn aangepast aan de vereisten van de AVG. Zo mag bij een ziekmelding slechts beperkte informatie worden gevraagd aan de medewerker. Verder heeft de medewerker inzagerecht in zijn verzuimdossier. Duidelijkheid is een hoogste vereiste! Goed om nog eens door te lezen en te vergelijken met je eigen procedure.
MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening en EHBO 
Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat ook in 2017 het aantal arbeidsongevallen is gestegen. Het aantal dodelijke slachtoffers nam gelukkig af van 70 naar 50. Het rapport is via de regeling te downloaden.
PHB en MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs 
De regeling 60-10-50 ROKEN is nu gecombineerd met de oude regeling 60-10-55 MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS en heet vanaf nu ROKEN, MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS. Datzelfde geldt voor het MHB. De tekst is ongewijzigd.
PHB en MHB 60-10-55 Medicijnen, alcohol en drugs 
VERVALLEN! Deze regeling is gecombineerd met PHB 60-10-50 en wordt derhalve hier niet meer bijgehouden. Wil je toch nog de beide regelingen apart handhaven, dan is dat mogelijk. Let er wel op dat de updates alleen nog maar plaatsvinden in regeling 60-10-50. Voor het MHB geldt hetzelfde. Het advies is om ook deze combinatie te maken.
PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Toegevoegd zijn protocollen inzake ongewenst gedrag en klokkenluidersregeling.
MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Hier staan toelichtingen op de klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokkenluidersregeling. Tevens toegang tot een onderzoek over vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties. Hieruit blijkt o.a. dat ca. 53% van de Nederlandse bedrijven een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Kleinere bedrijven minder (10-50 medewerkers 69%) en grotere bedrijven meer (>100 medewerkers 92%).
PHB en MHB 60-10-71 Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie 
VERVALLEN! Deze regeling houden wij niet meer bij, omdat de tekst is geïntegreerd in regeling 60-10-70. Dit geldt overigens ook voor de managementregeling (MHB 60-10-71). Als je regeling 60-10-70 in gebruik hebt, dan kun je daar gewoon mee doorgaan.
PHB en MHB 60-20 en 60-20-5 Re-integratie 
VERVALLEN! Het sub-hoofdstuk 60-20 is vervallen en daarmee ook regeling 60-20-5. De MHB tekst is verplaatst naar MHB 60-10-10.